Menu

Prohlášení

Správcem a provozovatelem těchto internetových stránek http://online.nn.cz (včetně vlastnictví domény), je společnost NN Management Services, s.r.o., IČ: 24265870, která internetové stránky provozuje pro níže jmenované společnosti patřící do finanční skupiny NN Groep N.V. působící na území ČR, zejména pro NN Životní pojišťovnu N.V., pobočku pro Českou republiku,
IČ: 40763587 (dále také jen „společnosti NN“ nebo „NN“).

Internetové stránky jsou určeny především k rychlému získání přehledu o poslání, činnosti, produktech jednotlivých společností NN, a dále pak k uveřejňování informací pro klienty, k prodeji finančních produktů členů NN Group a k dalším účelům, které mohou vyplývat ze smluvních ujednání s klienty nebo z regulace a dozoru ze strany příslušných správních orgánů.

O NN na území České republiky

Společnostmi NN provozujícími svou činnost na území České republiky rozumí zejména následující subjekty:

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 40763587
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305
jako organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL  Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211

ING pojišťovna, a.s.
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 25703838
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5603

NN Penzijní společnost, a.s.
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 63078074
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

NN Management Services, s.r.o.
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 64573729
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41678

NN Finance, s.r.o.
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 24265870
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953
    
NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 27366421
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 52042
jako organizační složka společnosti: NN Životná Poisťovňa, a.s., se sídlem: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35691999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1095/B

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složka
se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 27652831
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56454
jako organizační složka společnosti: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., se sídlem: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35976853, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 3799/B

Odpovědnost provozovatele stránek

Informace zveřejňované na těchto internetových stránkách jsou kontrolovány a pravidelně aktualizovány. Přesto se může vyskytnout případ, kdy se určité údaje uvedené na internetových stránkách průběžně mění, a to nikoli z vůle NN, proto nemůže být ze strany NN převzata záruka za správnost, úplnost a aktuálnost takto poskytovaných údajů. Společnosti NN si vyhrazují právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž nejsou povinny na provedené změny upozorňovat. Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli NN. NN v takovém případě nezodpovídá za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí. Prohlášení týkající se internetových stránek platí přiměřeně i pro všechny ostatní stránky, na které tyto internetové stránky odkazují. NN nezodpovídá za obsah takových ostatních stránek, na které tyto internetové stránky odkazují, jelikož se jejich obsah mění bez vědomí NN. Propojení uživatele na tyto ostatní stránky probíhá na jeho nebezpečí a NN není odpovědná za obsah stránek, na které se uživatel po takto uskutečněném propojení dostane.

Práva uživatele stránek a ochrana stránek autorským právem

Informace uvedené na těchto internetových stránkách může uživatel využívat, ukládat, předávat dále, rozmnožovat je nebo odkazovat na ně prostřednictvím hypertextových odkazů, a to způsobem neodporujícím obecně závazným právním předpisům a nepoškozujícím dobré jméno kterékoliv ze společností NN. Při užívání bere uživatel na vědomí, že URL jednotlivých součástí internetových stránek NN nemusí být za všech okolností stejná. Užívá-li uživatel internetové stránky jako zdroj informací, je povinen to uvést, přičemž nesmí za žádných okolností tyto informace měnit a soubor s informacemi musí být otevřen vždy v novém okně prohlížeče.

Tyto internetové stránky http://online.nn.cz jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Podle § 30 tohoto zákona má uživatel internetových stránek  právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za podmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 uvedeného zákona. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na jednotlivé dohody mezi klientem a společnostmi NN vyplývající ze vzájemných právních vztahů, které upravují uveřejňování informací na internetových stránkách, změny těchto informací a jejich závaznost odlišně od údajů uvedených výše.

Nahoru